top of page
Parlament Europejski

!EULECT

Program Erasmus+

Program strategiczny na małą

Small-scale strategic program


[ENG version]

🗳️ Empowering Youth for EU Elections 2024: A Path to Inclusivity and Participation 🗳️

In a bid to foster democratic engagement and inclusivity, an inspiring project is on the horizon. With a keen focus on young individuals hailing from marginalized backgrounds, rural communities, and those with disabilities, the initiative aims to pave the way for their active participation in the upcoming 2024 EU elections.

This visionary proposal introduces a diverse toolkit and methodology, offering a window into the intricacies of the electoral process and the fundamental tenets of democracy. From delving into the mechanics of EU institutions and policies to cultivating a sense of European identity and citizenship, this project unfolds its impact through ingenious means such as an educational board game, awareness campaigns, and local activities.


The centerpiece of this endeavor is an educational board game presented in digital format—available both for print-and-play and online interactions. Designed to captivate young minds, this game serves as a gateway to understanding democracy's inner workings while instilling a sense of responsibility towards civic duties.

But the innovation doesn't stop there.


The project is set to launch a series of local activities and awareness campaigns. These initiatives will delve into the significance of voting, illuminate the election processes within European nations, and demystify the operations of EU institutions. By nurturing informed and engaged citizens, the project seeks to raise the percentage of young voters in the 2024 EU elections across its three partner countries.


A pivotal aspect of this endeavor is the involvement of 12 dedicated youth workers and 12 young leaders. Through two Learning, Teaching, and Training Activities, they will convene, exchange insights, and coalesce the most effective practices for resonating with the project's target audience.


In a world where youth engagement and democratic participation are more vital than ever, this project emerges as a beacon of hope. By arming young people with knowledge, insight, and a platform for their voices, it aspires to fortify the very foundations of democracy. As the 2024 EU elections approach, the project embarks on a journey to nurture an empowered and informed generation ready to shape their collective destiny. 🌍🗳️

[POL version]

🗳️ Wzmocnienie Młodzieży na Wybory do UE 2024: Droga do Włączania i Udziału 🗳️

W dążeniu do promowania zaangażowania demokratycznego i inkluzji, nadchodzi inspirujący projekt. Skupiając się głównie na młodych osobach pochodzących z marginalizowanych środowisk, społeczności wiejskich oraz osób z niepełnosprawnościami, inicjatywa ma na celu otworzyć drzwi dla ich aktywnego uczestnictwa w nadchodzących wyborach do UE w 2024 roku.


Ta wizjonerska propozycja wprowadza różnorodne narzędzia i metodykę, oferując wgląd w zawiłości procesu wyborczego i fundamentalne zasady demokracji. Od zgłębiania mechanizmów instytucji UE i polityk po kształtowanie poczucia europejskiej tożsamości i obywatelstwa, projekt ukazuje swoje oddziaływanie poprzez pomysłowe środki, takie jak edukacyjna gra planszowa, kampanie świadomościowe i lokalne działania.


Głównym punktem tego przedsięwzięcia jest edukacyjna gra planszowa, dostępna w formie cyfrowej - zarówno do druku i gry, jak i do interakcji online. Zaprojektowana tak, by zauroczyć młode umysły, ta gra pełni rolę wejścia do zrozumienia wewnętrznych mechanizmów demokracji, jednocześnie wpajając poczucie odpowiedzialności wobec obowiązków obywatelskich.

Ale innowacje się tu nie kończą. Projekt ma zamiar uruchomić szereg lokalnych działań i kampanii świadomościowych. Te inicjatywy zagłębiają się w znaczenie głosowania, wyjaśniają procesy wyborcze w krajach europejskich i rozwiewają tajemnicę działania instytucji UE. Poprzez wychowanie informowanych i zaangażowanych obywateli, projekt dąży do podniesienia odsetka młodych wyborców w wyborach do UE w 2024 roku we współpracujących trzech krajach.


Kluczowym aspektem tego przedsięwzięcia jest zaangażowanie 12 oddanych pracowników młodzieżowych oraz 12 młodych liderów. Poprzez dwie aktywności uczenia się i szkolenia spotkają się, wymienią się wglądami i zjednoczą się w najskuteczniejszych praktykach, aby rezonować z grupą docelową projektu.


W świecie, gdzie zaangażowanie młodzieży i udział w demokracji są ważniejsze niż kiedykolwiek, ten projekt staje się nadzieją. Dostarczając młodym ludziom wiedzy, wglądu i platformy dla ich głosów, aspiruje do umocnienia samych podstaw demokracji. W miarę zbliżania się wyborów do UE w 2024 roku projekt wyrusza w podróż, aby pielęgnować zdolne i poinformowane pokolenie gotowe kształtować swoje wspólne przeznaczenie. 🌍🗳️


Partnerzy:

Senfineco (Poland)

Dracon (Grecee) 

Share Education (Romania)

iEUlect: Programy
Logo I (7)_edited_edited.png
dracon rules logo.png
sharededucation.png
frse_edited.png
iEUlect: Klienci
bottom of page